Vesti

Jadarska deklaracija / The Jadar Declaration

SR /

JADARSKA DEKLARACIJA
međunarodne solidarnosti organizacija protiv eksploatacije litijuma

Mi, ovde potpisane organizacije iz Srbije, Čilea, Portugala, Španije, Nemačke i Bosne i Hercegovine,

  1. protivimo se ekološkom imperijalizmu i potčinjavanju jedne države ili naroda od strane drugog,
  2.  deo smo društvenih i prirodnih okruženja koje će se žrtvovati u toku nepravedne energetske tranzicije, u smislu trpljenja štete koje bi takva tranzicija nanela,
  3. verujemo da međunarodna degradacija životne okoline zahteva međunarodnu saradnju sa ciljem dugoročnog protivljenja ekstraktivizmu,
  4. protivimo se međunarodnoj degradaciji životne okoline koju je izazvala nepravedna “zelena tranzicija” koja u realnosti upotrebljava kapitalistički program rada, reprodukujući nejednake odnose među narodima i državama.
  5. iskoristićemo sve moguće resurse koje su nam na raspolaganju kako bismo razotkrili štetu koju su ekstraktivne industrije učinile ili će učiniti nad narodima i životnim okolinama pod okriljem “zelene” retorike i “zelenih” politika na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim nivoima.

Stoga, kako nijedna država ili narod ne bi bili naterani da snose posledice nepravedne energetske tranzicije nekog drugog, i kako nijedan pojedinac ne bi bio izuzet od ostvarivanja svog univerzalnog ljudskog prava na život bez degradacije životne okoline ili pak ostao nezaštićen kada se suoči sa ekocidom, smatramo da je solidarna međunarodna mreža organizacija u krajnjem nužna zbog nedostataka trenutnih ustanova kao i odnosa među državama.

Uzevši u ozbir sve rečeno, potpisujemo ovu deklaraciju međunarodne solidarnosti, u okviru koje:

  1. se obavezujemo da ćemo preuzeti aktivnu ulogu u Međunarodnoj mreži antilitijumskih aktivista (INAT), čije postojanje se ovim putem objavljuje od strane potpisnica ove deklaracije.
  2. ćemo podržavati jedni druge i ostale članice INAT-a u njihovim zasebnim borbama.
  3. ćemo deliti znanje i informisati jedni druge o bilo kakvim pretnjama ili štetnim posledicama koje multinacionalne korporacije i vlasti bilo koje nacije mogu izazvati putem rudarenja, istraživanja ili eksploatacije litijuma u bilo kom drugom obliku.

Ova deklaracija ostaje otvorena za buduće potpisnice.

Jadarsku deklaraciju možete preuzeti ovde.


EN /

THE JADAR DECLARATION
of international solidarity between organizations fighting against lithium exploitation

We, the undersigned organizations from Serbia, Chile, Portugal, Spain, Germany and Bosnia and Herzegovina,

  1. oppose ecological imperialism and the subjugation of one state or people by another,
  2. are part of social and natural environments that would be sacrificed for an unjust energy transition, in the sense of taking on the damages incurred by said transition,
  3. believe that international environmental degradation demands international cooperation with an anti-extractivist agenda,
  4. oppose the international environmental degradation brought forth by an unjust “energy transition” which in reality utilizes a capitalist agenda, hence upholding and reproducing unequal relations between peoples and states.
  5. will seek to expose the damage that has been and is about to be inflicted upon people and environments by extractive industries while utilizing „green“ rhetoric in creating “green” policy on  local, national and international levels.

Hence, so that no single country or people should be made to bear the consequences of another one’s unjust  energy transition, and so that no single individual should be exempt from exercising their universal human right to live free from environmental degradation or left undefended when faced with ecocide, we find that a solidary international network of organizations is ultimately necessary due to the deficiencies of current institutions and relations among states.

Given all of the above, we sign this declaration of international solidarity, by which:

  1. We will take an active part in an International Network of Anti-lithium Activists (INAT), whose existence is hereby proclaimed by the signatories of this declaration.
  2. We will  reinforce each other and support other members of INAT in their respective struggles.
  3. We will  share knowledge and inform one another of any dangers or harmful effects that multinational corporations and governments of whatever nation may produce by mining, exploring or exploiting lithium in any other way.

This declaration remains open for further signatories.

You can download The Jadar Declaration here.

Post a comment