13. Studija u Izradi FTN-a

13. Studija u Izradi FTN-a

Hidrauličko-hidrološka studija uticaja mosta sa obilaznicom oko Novog Sada na velike vode Dunava.
Studiju možete pogledati na linku: FTN Hidrološka studija


*PRIMEDBA uz tačku 13.

Kako se radi o plavnom području Dunava i jednom od retko preostalih rukavaca, postojao je strah od poplava, što je razlog za ranije odbijanje za uslove od strane JVP „Vode Vojvodine”. U ovoj studiji, koju je izradio Fakultet tehničkh nauka, navodi se da stubovi, od oko 1. 5m širine, ne bi uticali na suženje toka Dunava.